ABCABC Home    ABC Online    Часове и календар     Fun        

ABC Home

ABC    Обучение по английски език в град Търговище. Последователна и цялостна подготовка. Малки групи или индивидуално.

Телефон: 0896 168374


ABC4MORE people
ABC MORE  fun
abc4      YOU  and YOU
ABC
      not    too late    Няколко думи, провокирани от практиката ми, към тези, които възнамеряват да изучават английски език по обща програма:

    Изучаването на чужд език изисква много сериозно отношение и огромно количество търпение и време. Английският език се отличава със сравнително семпла граматика, което води до това, че неспазването и незнанието на правилата често е съпроводено с пълно неразбиране.

     Условно, са обособени следните етапи:

   1. Общ английски - включва основен набор от лексика и значителна част от граматиката - включително всички глаголни времена, съгласуване на времената, страдателен залог и модални глаголи.

    За всеки един от Вас, който е изучавал английски език до по-ниска степен и не покрива цялостно основната граматика и думи – има възможност да продължи заедно с други на същото ниво, попълвайки старите пропуски и да продължи напред.

  Да овладеете общ английски е може би най-трудоемкия етап от Вашето обучение - "добрата основа". През този период е нужно да не се откъсвате от заниманията си по английски език. Сами разбирате, че това не е малко начинание и изисква планиране на доста неща като заетост с работа.
  Говоримото овладяване е важно да се развива паралелно с писменото. Тук моите ученици имат успех, защото в програмата са съчетани говорене, слушане и разбиране.

  Основната част от упражненията за домашно са "преведете от български на английски", всеки има възможнст да съставя собствени изречения и да ги превежда.
Ако желаете да започнете да се обучавате при мен, трябва да знаете че всеки желаещ преминава през интервю-разговор, в който се уточняват степента на владеене на езика, целта за изучаването му, часовете които са удобни за него и др. с цел да се съставят групи от хора със сходни интереси.

След овладяване на общия английски се преминава към следващия етап:

  
2. Разширяване на лексиката и детайлизиране на граматиката - изучават се текстове на различна тематика: биология, химия, математика и др. с цел овлядяване на елементарна терминология от различните области. Решават се много граматически тестове, в които са включени особености на правилата и сложни конструкции. Усвоеният в първото ниво граматически материал влиза в непекъсната употреба и се затвърждава и разширява, и се водят по-сложни разговори. Овладяват се тематично различни ситуации, заучават се клишета на официалния английски език. Често някои хора смятат че могат да прескочат този етап и да пристъпят направо към специализирана подготовка, но, естествено, се "спъват" в сложните и дълги изречения, многото значения на иначе "обикновени" думи, неправилно тълкуване на стандартни конструкции и съответно неспособността да водят диалог на по-високо ниво. За да пристъпите към разговор на сериозна тема, трябва да овладеете до лекота лексиката и конструкциите на по-високия стил които се изучават именно тук.
 
3. Специализирана езикова подготовка - овладяването на специфичните термини за сферата, която Ви интересува - икономика, технически английски, IT термини и т.н.
   Мотивите за обособяването на това като отделен етап са, че значенията на думите се променят много от една сфера в друга, работния жаргон е съвсем различен за различните сфери, обособени са стилове за устна и писмена кореспонденция с наложени от практиката специфични правила и т.н.
 
    За да пристъпите към този етап трябва да сте овладели цялостно граматиката, както и солидна част от общата лексика.
 
   В практиката си имам ученици, на които просто им е приятно да упражняват езика си и дори да изучават староанглийски текстове - е, надявам се и Вие да станете част от тях :)